Informácia, poučenie a súhlas spotrebiteľa

Informácie, poučenie a súhlas spotrebiteľa podľa zákl. č. 102/2014 o ochrane spotrebireľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe dohody/ zmluvy uzavretej na diaľku alebo dohody / zmluvy uzavretej mimo priestorov sprostredkovateľa VY a MY s.r.o.

1. VY a MY s.r.o. poskytuje služby sprostredkovateľa pri predaji, kúpe a nájme nehnuteľností v zmysle svojho predmetu podnikania (aktuálny výpis z obchodného registra aj na internetovom obchodnom registri http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=138398&SID=6&P=1 )

2. VY a MY s.r.o. je riadnym členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (ďalej len „NARKS“) ( http://www.narks.sk/clenovia/realitne-kancelarie/?s_company=VY+a+MY+&s_city=&s_district=all&s_letter= ) a pri svojej činnosti sa zaväzuje dodržiavať Etický kódex NARKS, ktorý je dostupný na webom sídle NARKS ( http://www.narks.sk/wp-content/uploads/2014/11/eticky-kodex-narks.pdf )

3. Akékoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnety v prípade nespokojnosti s poskytovanými službami je spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené v dohode / zmluve), prípadne osobne v kancelárii VY a MY s.r.o. (viac info v reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný aj na webom sídle VY a MY s.r.o. vrátane tlačiva ( https://www.vyamy.sk/onas/10/Reklamacny-poriadok )

4. a) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od dohody / zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Pri uplatnení práva na odstúpenie od dohody / zmluvy spotrebiteľ informuje VY a MY s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od dohody / zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo mailom) na kontaktných údajoch sprostredkovateľa uvedených v dohode / zmluve. Na tento účel môže použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od dohody / zmluvy, ktorý odovzdal sprostredkovateľ spotrebiteľovi (vzor aj tu: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy )

b) Lehota na odstúpenie od dohody / zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od dohody / zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na ostúpenie od dohody / zmluvy.

5. a) Spotrebiteľ potvrdzuje, že ešte pred uzatvorením dohody / zmluvy boli vyššie uvedené informácie a poučenia poskytnuté spotrebiteľovi v listinnej podobe, spotrebiteľ tieto dôklade prečítal, porozumel im a zároveň potvrdzuje, že prevzal formulár na odstúpeni od dohody.

b) Spotrebiteľ vyhlasuje, že ....................................... * sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody / zmluvy .

*spotrebiteľ doplní či udeľuje alebo neudeľuje sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania

c) Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odsúpenie od dohody / zmluvy o sprostredkovaní stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od dohody / zmlvuy o sprostredkovaní .

áno / nie **

** nehodiace sa prečiarknite

Hľadaj nehnuteľnosť

Povedali o nás

Som veľmi spokojný so spoluprácou p. maklérky pri predaji nehnuteľnosti a vybavovaní všetkých záležitostí.

Áno, som spokojný.

Bol som úplne spokojný.

Aktuálne v ponuke 3 nehnuteľností z nich pre Vás vyberáme ...
PB2958 Stavebný pozemok v intraviláne obce Horná Mariková
Cena:
22 Eur/m2
PB2960 Priestranná 5 izbová novostavba rodinného domu s garážou
Cena:
215000 Eur
PB2925 Garáž o výmere 19 m2, obnovená strecha - ihneď voľná
Cena:
4000 Eur
Vyberte si: » Domy » Pozemky » Iné