Reklamačný poriadok

spoločnosti VY a MY, s.r.o.
 1. Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný a prijatý spoločnosťou VY a MY, s. r. o. so sídlom Sverepec 480, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 164 165, DIČ: 2022617003, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR - Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20771/R, kancelária spoločnosti sa nachádza na adrese: Kuzmányho 902, 017 01 Považská Bystrica, mail: info@vyamy.sk , tel. kontakt 0948029299 (ďalej len „VY a MY, s. r. o.“) upravuje právo klienta na reklamáciu kvality poskytnutých služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

 2. Reklamácie sa vykonávajú v priestoroch kancelárie spoločnosti VY a MY, s.r.o., ktorá sa nachádza na ul. Kuzmányho 902 v Považskej Bystrici u konateľa spoločnosti, ktorý je Jana Skorková (ďalej len „konateľ spoločnosti“) (tlačivo je súčasťou tohto reklamačného poriadku a nájdete ho aj tu: Reklamačný formulár ).

 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi v zmysle svojho predmetu podnikania (aktuálny výpis z obchodného registra aj na internetovom obchodnom registri http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=138398&SID=6&P=1 ) (ďalej len „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. VY a MY, s. r. o. môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka.

 4. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť VY a MY, s.r.o. poskytuje službu.

 5. VY a MY, s. r. o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku formou zverejnenia na svojom webom portály www.vyamy.sk a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v kancelárii. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí Služby.

 6. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

 7. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 5. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

 8. Ak klient usúdi, že Služby poskytované VY a MY, s. r. o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v kancelárii VY a MY, s. r. o.

 9. Konateľ VY a MY, s. r. o. spíše s klientom o reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári v 2 vyhotoveniach, pričom klient si prevezme jedno vyhotovenie.

 10. Reklamácia bude zo strany VY a MY, s. r. o. vybavená do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa konateľ VY a MY, s. r. o. s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní (lehota nevyhnutná na posúdenie a vyriešenie reklamácie).

 11. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 9. tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je konateľ spoločnosti VY a MY, s.r.o. povinný výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená spoločnosti VY a MY, s. r. o. .

 12. Reklamáciu môže spoločnosť VY a MY, s. r. o. uznať alebo zamietnuť.

 13. Pokiaľ VY a MY, s. r. o. uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta a vykoná na svoje náklady úkony ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané Služby.

 14. Pokiaľ VY a MY, s. r. o. zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia.

 15. Konateľ spoločnosti VY a MY, s. r. o. je povinný o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu začatia reklamačného konania, tzn. vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 10. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) dní od dátumu začatia reklamačného konania.

 16. VY a MY, s. r. o. je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

 17. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje VY a MY, s. r. o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

 18. Klient má právo obrátiť sa na spoločnosť VY a MY, s.r.o. so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým VY a MY, s. r. o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že VY a MY, s. r. o. porušila jeho práva. Ak VY a MY, s. r. o. odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 19. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (webové sídlo: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

 20. VY a MY, s. r. o., vrátane svojich zamestnancov a sprostredkovateľov zaisťujú ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.o ochrane osobných údajov v platnom znení (aktuálne znenie tvorí súčasť tohto reklamačného poriadku a nájdete ho aj tu: znenie cit. zákona aj tu: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf ) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (aktuálne znenie tvorí súčasť tohto reklamačného poriadku a nájdete ho aj tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf ).

 21. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 25. 05. 2018 a je platný na celom území Slovenskej republiky.

Hľadaj nehnuteľnosť

Povedali o nás

Som spokojná, budem túto spoločnosť odporúčať ďalej a v prípade záujmu sa ešte na Vás obrátim. Ďakujem.

Vyjadrujem spokojnosť s celkovým prístupom a realizáciou predaja nehnuteľnosti. Vašu realitnú kanceláriu budem odporúčať známym.

Som veľmi spokojná so službami Vašej agentúry.

Aktuálne v ponuke 3 nehnuteľností z nich pre Vás vyberáme ...
PB2958 Stavebný pozemok v intraviláne obce Horná Mariková
Cena:
22 Eur/m2
PB2960 Priestranná 5 izbová novostavba rodinného domu s garážou
Cena:
215000 Eur
PB2925 Garáž o výmere 19 m2, obnovená strecha - ihneď voľná
Cena:
4000 Eur
Vyberte si: » Domy » Pozemky » Iné